Bedre tjenestetilbud i en travel arbeidshverdag

Mange hjemmeboende trenger struktur, motivasjon og hjelp til å gjennomføre hverdagslige gjøremål, aktiviteter og trening. Berntsen er et brukervennlig nettbrett som bidrar til å skape struktur, motivasjon og hjelp til å gjennomføre aktiviteter og trening.

Berntsen kan hjelpe til med å styrke tilbudet som gis i kommunene i dag. I tillegg til en individuelt tilpasset dagsplan, kan helsepersonell og pårørende på en enkel måte gjennomføre videosamtale med den hjemmeboende.

Berntsen – for hvem?

  • Helsepersonell kan gi et bedre tjenestetilbud i en travel arbeidshverdag.
  • Brukere / pasienter blir mer selvstendig og kan bo hjemme lenger.
  • Pårørende kan gjennomføre videosamtaler på en enkel og trygg måte.

Indre Østfold kommune startet med Berntsen i november i 2020. De har tolv enheter og begynner å få mye god erfaring. Med et bredt utvalg av øvelser som stadig øker, er det enklere å legge til rette for individuell oppfølging. Systemet er enkelt å administrere.

«Vi bruker Berntsen i hverdagsrehabilitering og har bare positive erfaringer fra brukere. Noen kan være skeptiske i starten, men Berntsen oppleves enkelt, selv til de som er negative til trening og teknologi. De som har vært lite motiverte ender opp med å trene, og det gir gode resultater – som øker muligheten for å være mer selvstendig og bo hjemme lenger. I tillegg gir Berntsen brukervennlig videokommunikasjon til de som ikke greier å bruke annen teknologi, det bryter isolasjon. Påminnelsen gir de det lille “dyttet” de trenger og oppleves samtidig som en liten motivator.

Berntsen passer for de fleste, ikke så mange det ikke passer for – ingen spesiell diagnose.

Det er veldig meningsfullt å benytte teknologi på denne måten, og få være vitne til hvilken forskjell det kan gjøre om man klarer å lage det brukervennlig nok til å gi eldre muligheter de ellers ikke har med annen type teknologi grunnet manglende teknologisk kompetanse. Fint å ta del i gleden de får av det.» 

– Lina Lindegaard, fysioterapeut i Indre Østfold kommune

94 år og ikke ønske om å trene og hadde ganske sikkert ikke gjort noe med et treningsprogram på papir. Hun ville ikke ha Berntsen til å begynne med heller, men nå trener hun hver dag og går i trapp igjen.

Digitalt bindeledd mellom eldre hjemmeboende og fagpersoner i kommunen:

Med Berntsen kan samfunnet tilegne seg helseinformasjon på nett – en brukervennlig løsning som setter digital hjemmeoppfølging ut i praksis. Ved å legge til rette for digital helsetjeneste kan vi sammen motvirke ensomhet og øke den digitale helsekompetansen:

  • Beslutningsstøtte – hjelp til å komme i gang og utføre enkle gjøremål
  • Mer aktivitet og trening – gode individuelt tilrettelagte øvelser
  • Sosialisering og oppfølging – videosamtale med pårørende og helsepersonell

Hun hadde ikke sett sin eneste pårørende siden mars da hun bor i Sverige. Med Berntsen Familie fikk vi ta del i det første digitale videomøte. Det var stor gjensynsglede.

Struktur i hverdagen

Det er et grunnleggende menneskelig behov å planlegge, strukturere og håndtere hverdagslige gjøremål og aktiviteter. Ved å legge til rette for hva som skal skje og når det skal skje, oppleves økt trygghet og forutsigbarhet:

  • Helautomatisering av timeplan
  • Individuell tilrettelegging
  • Brukervennlig og enkelt verktøy for alle parter

Før jul strevde hun med å gjennomføre treningsvideoen som ble lagt inn, etter jul gjennomførte hun alt fint uten noen fysiske besøk fra oss i mellomtiden.

– Fysioterapeut fra Indre Østfold om bruker av Berntsen.

Gevinstrealisering

Kommunene som bruker Berntsen i dag gjennomfører tester og kartlegging gjennom objektive og subjektive vurderinger for å synliggjøre effekten Berntsen har.

Erfaringene så langt rapporterer om gode muligheter til å hente gevinster i form av å få hjulpet flere med et bedre tilbud, da tiden til ressurspersonene utnyttes bedre. Brukere erfarer bedre helse med bedre funksjon, mindre smerter/ubehag og mindre utfordringer med utførelse av vanlige gjøremål.

Digital oppfølging erfares å være effektivt og nyttig for brukerne, samt ressursbesparende for kommunen.

Ønsker du mer informasjon om Berntsen eller hvordan andre kommuner har gått frem for å anskaffe Berntsen? Ta kontakt via skjemaet under eller send en e-post til post@bardum.no

Les også: Berntsen Beinlaus produktside

Les også: Berntsen løser utfordringer samtidig som kommuner og institusjoner kan spare millioner

Les også: Berntsen Beinlaus får deg opp av godstolen og i aktivitet

Les også: Berntsen tar initiativ til mestring

Se også: tidligere webinarer om Berntsen og digital aktivitetsmedisin