Hopp til innhold
| Inspirasjon

Berntsen løser utfordringer og gir besparelser

Mange opplever at Covid-19 i økende grad påvirker hverdagen og koronaviruset tvinger frem å tenke nytt. Berntsen er et velferdsteknologisk hjelpemiddel som løser aktiviseringsbehovet for eldre slik situasjonen er nå, men også uavhengig av korona.

Mann får veiledning til å lage kaffe

Hva kan Berntsen bidra med, og hva kan man spare ved å anskaffe dette hjelpemiddelet?

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet kan brukes for å forebygge og behandle rundt 30 ulike sykdommer og lidelser som kreft, KOLS, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Komplikasjoner og bivirkninger ved fysisk aktivitet er få dersom den er tilpasset. For flere tilstander kan tilpasset fysisk aktivitet bidra til å opprettholde eller bedre funksjonsnivået.

(kilde: Regjeringen.no – «Sammen for aktive liv» departementenes handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2028.)

Helsedirektoratet kommer med tydelig anbefaling på sine nettsider:

Kommuner bør ta i bruk velferdsteknologi og digitale verktøy i helse- og omsorgstjenestene for å avhjelpe utfordringer under Covid-19 pandemien. Hensikten med bruk av velferdsteknologi og digitale verktøy er:

 • Å skjerme pasient/bruker og helsearbeidere fra smitte gjennom direkte personkontakt
 • Effektiv og målrettet ressursbruk under Covid-19 pandemien
 • Motvirke sosial ensomhet og isolasjon

I statsbudsjettet 2021 ruster regjeringen helsetjenestene for videre koronainnsats med øremerkede midler til økt deltakelse og aktivitet for eldre.

Hvilke utfordringer i kommunene kan Berntsen løse?

 • Eldre kan få det bedre på et korttidsopphold og komme i gang med opptrening, men på sikt klarer de ikke å opprettholde trening og funksjon. Det er dermed et gjentakende behov for rehabiliteringstilbud under og etter korttidsopphold.
 • Det eksisterer løsninger til aktivisering på korttidsopphold, men de er lite brukervennlige for den eldre og egner seg ofte ikke spesielt godt til å ta med seg hjem.
 • Eksisterende løsninger har ofte én bestemt funksjon og fungerer ikke som verktøy til hele den samlede aktiviseringen.
 • De pårørende og det øvrige sosiale nettverk er ikke tenkt inn i de nåværende løsninger.
 • Løsningene tar ikke hånd om de bakenforliggende årsakene til manglende fysisk aktivisering som for eksempel ensomhet, dårlig ernæring og kognitiv svekkelse.
 • Det er utfordrende for den eldre å opprettholde treningsmotivasjonen og kontinuiteten i treningen – det skal mer til enn et enkelt treningsverktøy.
 • Det mangler verktøy som lar helsepersonell og medarbeidere i kommunen følge opp og støtte den eldre i aktiviseringen under og etter korttidsopphold.
 • Det er bruk for samlede løsninger som tar hånd om det hele mennesket og samtidig fungerer i den kommunale hverdag.
Grafer som viser andel mottakere av omsorgstjenester i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og eldre per 31.12.2017

Besparelser ved anskaffelse av Berntsen

Veldig mange av tjenestemottakere i kommunene har ulike og svært differensierte behov. Brukere er spredt over store geografiske avstander og/eller i byer der det kan være utfordrende og tidkrevende å nå dem. Helsepersonell kan bruke mer tid på tjenestemottakere som har stort behov, og mindre tid på unødvendig forflytning. Berntsen åpner for muligheter til å tenke nytt når det gjelder en hel rekke punkter, for eksempel:

 • Kjøring
 • Omdisponering av arbeidskraft
 • Håndtere nye oppgaver med samme bemanning
 • Utsatte behov for tjenester
 • Fagpersonell har mer tid til flere brukere
 • Færre kommer tilbake til korttidsplassene

Eksempel på besparelse i kroner for en kommune

Korttidsplasser: 200
Gjennomsnitt liggedøgn: 26 døgn
Kostnader for dette: 200 millioner årlig

Dersom Stavanger kommune anskaffer nye løsninger som Berntsen (som de kan ta med seg hjem) til pasientene, vil de kunne spare 10% av utgiftene, som gir en besparelse på 20 millioner årlig. Dette fordi man ved hjelp av Berntsen får færre reinnleggelser på sykehjem da de eldre klarer å opprettholde aktivitetsnivået og funksjonsnivået når de kommer hjem, slik at de kan fortsette å bo hjemme.

Gjennomsnitt antall tildekte timer i uken, helsetjenester i hjemmet (2019. Kilde: Statistisk sentralbyrå):

I Norge i dag er det uendelig mange muligheter for å løse utfordringer knyttet til omsorg for hjemmeboende eldre. Berntsen tar tak i et grunnleggende og viktig element – nemlig aktivisering og trening. Dette er helt avgjørende for helse og generell fungering. Hvorfor ikke la dette bli en oppgave som elektronisk kan ivaretas enten med ekstern fysioterapeut eller ved innlagte treningsvideoer. Vi er alle, helt innerst, litt late – Berntsen hjelper den enkelte med beslutningsstøtte slik at avgjørelsen om å trene blir en felles avgjørelse og ikke bare avhengig av den enkeltes initiativ.

Lurer du på hva Berntsen er kan du lese mer om det i artiklene nedenfor, eller se filmene på vår YouTube-kanal:

Produktside for Berntsen

Anna Esther er konsentrert, mens hun trener sittende ved hjelp av Ipaden Berntsen. Hun bokser ut med den ene armen, mens hun ser at terapeuten i videoen gjør det samme.

27.09.2021 | Inspirasjon

Berntsen tar initiativ til mestring

Les mer

Den eldre damen Anna Esther sitter ved stuebordet og snakker med fysioterapeuten sin via Ipaden Berntsen

27.09.2021 | Inspirasjon

Bedre tjenestetilbud i en travel arbeidshverdag

Les mer

Mann trener i stua ved hjelp av digital rehabilitering

16.09.2021 | Fagartikler

Fysisk aktivitet for eldre – trening forlenger livet

Les mer