Hopp til innhold
| Inspirasjon

Hverdagsmestring med Berntsen i Malvik kommune

Rapport etter utprøvinger med Berntsen: Tre brukere mottok tilbud om hverdagsmestring våren 2021 og fikk tilbud om å prøve Berntsen Beinlaus.

Brukervennlige løsninger gir hverdagsmestring

Hverdagsmestringsteamet i Malvik er et team bestående av fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og hjelpepleier: «Vi ønsker å bidra til at du kan mestre eget liv, og fortsette med det som er viktig for deg.»

Rapport skrevet av ergoterapeut: Martin Tjugen

Bruker 1

Bruker har utfordring med RA (Revmatoid Artritt), nevropati og muskelsmerter, og har vært mye isolert og inaktiv, mye på grunn av Covid-19 situasjonen. Hun fikk prøve ut Berntsen i forbindelse med oppfølging fra hverdagsmestringsteamet i en periode på ca. 2 mnd. Vi satt opp trening fire ganger i uken. Varierte øvelser med fokus på styrke og balanse, både sittende og stående.

Erfaringer

Bruker gir uttrykk for at Berntsen har vært viktig for henne for å komme i gang med egentreningen hjemme. Berntsen har fungert som en motivator og bidratt til økt aktivitetsnivå. Hun forteller at det ville vært vanskelig å motivere seg for egentrening uten støtten fra Berntsen. Hun forteller videre at hun har gjort treningen sammen med barnebarn som en felles aktivitet, noe som også har bidratt til motivasjon for trening. Hun er usikker på om Berntsen er like aktuell når ting begynner å åpne opp igjen etter Covid-19 pandemien. Har tidligere deltatt på felles trim, bassengtrening og turer med forening.

Faglig vurdering

Det er grunn til å tro at Berntsen har bidratt til økt motivasjon for trening og livsglede for bruker. Vanlig treningsperiode fra hverdagsmestring er ca. 6,5 uker i snitt. I dette tilfelle ble det avsluttet etter 4 uker og bruker ga uttrykk for at hun hadde fått et løft og at Berntsen ga henne motivasjon til å fortsette treningen i etterkant. Uten Berntsen som tiltak er det grunn til å tro at oppfølgingen fra hverdagsmestringsteamet hadde blitt forlenget og med hyppigere besøk per uke. Videre vurderes det at kvaliteten på utførelsen av øvelser er høy når man følger instruksjonene via video.

Bruker 2

Bruker har en hjerneskade. Utfordring med initiativ og igangsetting, fatigue og korttidsminne, og utførelse av øvelser og aktiviteter. Hun har vært sengeliggende over en lang periode med nedsatt fysisk funksjon i forbindelse med skade. Mye stillesitting og inaktivitet.

Utprøving med Berntsen i forbindelse med oppfølging av hverdagsmestring. Hun startet å bruke Berntsen tidlig i rehabiliteringen, samt i 2 mnd. etter avsluttet oppfølging. Hun hadde trening hver dag, først med en økt på ca. 20 min, økte etter hvert til 20 + 5 og deretter 20 + 20 min.

Erfaringer

Bruker forteller at Berntsen var spesielt nyttig under og i etterkant av rehabiliteringen. Bidro til å huske å gjennomføre egentrening når hverdagsrehabiliteringsteamet ikke var til stede. Hun hadde utfordring med å følge tempoet i starten og noen vanskeligheter med korrekt utførelse av øvelser.* Fikk dermed veiledning fra teamet i treningen til hun ble bedre kjent med øvelsene. Etter hvert klarte hun å følge tempoet, og utførelsen bedret seg. Bruker meldte selv ifra når hun ikke hadde behov for tiltaket lengre. Ser dette i sammenheng med muligheten for å gå turer ute på våren og at hun styrer treningen i større grad selv.

Faglig vurdering

Vi erfarer at bruker hadde god nytte av tiltaket ved at hun ble påmint å gjøre trening, noe som kan ha bidratt til bedring i funksjon og selvstendighet. Med veiledning fra Berntsen var hun ikke lengre avhengig av hjelp fra en person for å få gjennomført treningen, men det var viktig å få tett veiledning i starten for å sikre at hun gjennomførte øvelsene riktig og hensiktsmessig. I tillegg til øvelsene var det lagt inn påminnelse om å ta medisin helt i starten av oppfølgingen. Vi erfarer at dette bidro til at hun klarte dette selvstendig ved at morgen og kveldsmedisin ble lagt i merkede bokser hun lett kunne finne selv. Bruker har nå en Memoplanner hvor denne påminnelsen er lagt inn.

Bruker 3

Bruker har mangeårige utfordringer knyttet til RA, og det siste året opplevd gradvis reduksjon av almenntilstand som følge av infeksjoner. På grunn av Covid-19 og helsesituasjon har bruker opplevd nedstemthet og isolasjon. Hun er klar og orientert, og bor alene. Utprøving med Berntsen i forbindelse med oppfølging av hverdagsmestring og i etterkant av oppfølgingen. Hun har Berntsen fortsatt hjemme per nå.

Erfaringer

Bruker var i utgangspunktet skeptisk til å prøve ut noe nytt, forteller at hun utførte egentreningsøvelser og følte hun ikke trengte et «hjelpemiddel» for å trene, men var villig til å prøve. Etter noen uker får vi tilbakemelding fra bruker at Berntsen har fungert veldig bra for henne. Har bidratt til at treningen er mer lystbetont å gjennomføre og at det er bra med en påminnelse for å komme i gang og huske på det. En av Berntsen-enhetene hadde litt utfordring med tilkoblingen til nettet, men fikk byttet denne ut og da fungerte det optimalt. Bruker har gjennomført treningsøvelser hver dag klokken 11.00. Bruker gir uttrykk for at hun ønsker å beholde Berntsen så lenge det lar seg gjøre.

Faglig vurdering

På grunnlag av tilbakemeldinger fra bruker er det grunn til å tro at Berntsen bidrar til økt treningsmengde og en positiv opplevelse rundt det med trening. Med en sykdom som RA er det viktig med kontinuitet i treningen med riktig mengde. Vi mener Berntsen bidrar til dette når det gjøres en grundig faglig vurdering av behov i forkant med evaluering av program og intensitet underveis.

Oppsummering

Våre erfaringer basert på tre utprøvinger viser at Berntsen er nyttig hos bruker i rehabiliteringsfase for en periode for å få gjennomført egentrening og kontinuitet, men at den blir «overflødig» når bruker har kommet i bedre form til å trene hos fysioterapeut eller treningssenter i tillegg til turer ute. Videre ser vi at Berntsen har bidratt til motivasjon, livsglede og økt treningsmengde hos to brukere med Revmatoid Artritt med behov for vedlikeholdstrening. I disse tilfellene ønsket de å fortsette med Berntsen så lenge som mulig. I samtlige tilfeller var det viktig med påminnelse for å komme i gang med treningsøkten.

*Flere treningsfilmer er utviklet og tilgjengelig i løsningen for brukere som trenger øvelser i saktere tempo.

Mann bruker velferdsteknologi og trykker på skjermen

01.10.2021 | Nyttig informasjon

«Leve hele livet» i Malvik kommune

Les mer

Mann får veiledning til å lage kaffe

04.10.2021 | Inspirasjon

Berntsen løser utfordringer og gir besparelser

Les mer

Dame viser treningsøvelser

04.10.2021 | Inspirasjon

Dagrehabilitering med Berntsen i Malvik kommune

Les mer