Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

«Leve hele livet» i Malvik kommune

Regjeringen har som mål at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som ofte svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Mann bruker velferdsteknologi og trykker på skjermen

Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og samtidig ha en trygg og aktiv alderdom. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.

Malvik kommune: Åpen – nyskapende – samhandlende

Kommunen har arbeidet strategisk med kartlegging og planlegging av tiltak for å møte kvalitetsreformen «Leve hele livet». I desember 2020 ble tiltak knyttet til temaområdene aktivitet og felleskap, mat og måltid, helsehjelp og sammenheng i tjenestene vedtatt i kommunestyret.

Berntsen har gjennom et pilotprosjekt i kommunen blitt vurdert til å hjelpe kommunen i arbeidet med å komme nærmere sine mål mot 2030.

Utfordringer og utgangspunkt for oppstart av pilotprosjekt i kommunen

Malvik kommune har erfart av flere brukere av ergo-/fysio-tjenestene i mange tilfeller får svekket funksjon når de ikke får oppfølging, samt at det er et økende behov for oppfølging fra ergo-/fysioterapeuter.

Etter samråd med teamet og teamets virksomhetsleder, tok ergoterapeut kontakt med Bardum.

Pilotprosjekt

Det ble et pilotprosjekt på Berntsen Beinlaus. Utprøvingen ble utført i samarbeid med Veronica K. Astrup hos Bardum. De tre første personene som fikk tilbud om å prøve ut Berntsen, var deltakere i første pulje på dagrehabiliteringen høsten 2020. Oppfølging av disse krevde ikke ytterligere ressurser enn det som vanligvis benyttes på dagrehabiliteringen. Deltagelsen var frivillig og gratis.

Deltakerne hadde oppfølging med trening på helsetunet mandag og fredag i 6,5 uker – til og med uke 41. De siste ukene ble treningen med Berntsen økt for to av deltakerne som fullførte utprøvingen. Den tredje deltakeren valgte å avslutte fordi vedkommende fikk tilbud om et annet kommunalt tiltak og var ikke lenger motivert for utprøving.

Rapportering og faglig vurdering

Etter endt utprøvingsperiode ble det gjennomført evaluering av deltakerne og det ble skrevet en sluttrapport.
Faglige vurdering etter endt første utprøvingsperiode viser blant annet at fysisk funksjon ble opprettholdt – spesielt balanse og beinstyrke som øvelsene har fokusert på. Dette vises også ved objektiv kartlegging. Uten Berntsen vurderes det at funksjonen hadde fallert etter endt dagrehabilitering på grunn av passivitet.

Etter nyttår 2021, ble det gjennomført en ny utprøvingsperiode for brukere som får oppfølging fra hverdagsmestringsteamet i kommunen. Hensikten med denne utprøvingen var å kartlegge effekten av Berntsen for andre typer brukere.

Berntsen bidro til økt motivasjon for trening, som resulterte i økt treningsmengde og positiv opplevelse med trening. Treningen med Bentsen førte til redusert behov for oppfølging av hverdagsmestringsteamet, og bedre kvalitet i treningen med instruksjon fra filmene. Påminnelser og automatisk igangsettelse av treningen som tilpasses individuelt medførte at treningen faktisk ble gjennomført, som bidro til bedring i funksjon og økt selvstendighet.

Berntsen som kommunalt tiltak

Parallelt med utprøvingen av Berntsen ble ergoterapeut med i Malvik kommune sin tverrfaglige teknologigruppe. Gruppa ble opprettet i september/oktober 2020. Denne gruppa består av fire ansatte i kommunen. Deltakerne i gruppa er ansatt i ulike virksomheter, har ulike roller i kommunen og har ulik utdanning.

Informasjonen om pilotprosjektet ble videreformidlet til denne gruppa, og det ble bestemt at dette var et satsningsområde som gruppa ønsket å jobbe videre med. Evalueringen etter utprøvingen ble styrende for at gruppa valgte å jobbe videre med å få Berntsen som en kommunal tjeneste.

Informasjon om utprøvingen av Berntsen ble videreformidlet til virksomhetsledere og kommunalsjef innen helse og velferd, som også uttrykte positivitet og engasjement med digital rehabilitering. I tillegg ble Berntsen skrevet inn som kommunalt tiltak innen temaområdet aktivitet i kommunens plan for Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet 2021-2023».

I starten av april 2021 ble det søkt om tilskuddsmidler hos Statsforvalteren, for å dekke leasing og fristilling av en ansatt til å få digital rehabilitering ved bruk av Berntsen Beinlaus inn i drift som kommunalt tiltak. Søknaden ble innvilget i starten av mai 2021.

Viktige momenter

Viktig med engasjerte og nyskapende ansatte, og ikke minst ledere som er positive til å prøve ut nye tiltak.

Prosessen tok lengre tid enn først antatt. For Malvik tok prosessen lengre tid på grunn av Covid-19 situasjonen, og at store deler av teknologigruppa i en periode har hatt andre arbeidsoppgaver relatert til blant annet korona – i tillegg til «vanlige arbeidsoppgaver».

Leasing som betalingsform

Malvik har besluttet å gå for leasing som betalingsform. Bardum tilbyr leasing til kommuner og institusjoner, som kan være et gunstig alternativ for kommuner og institusjoner ved anskaffelse av medisinsk tekniske hjelpemidler, forbruksmateriell, møbler og inventar. Leasing er en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering.

Kilde: Informasjon om kvalitetsreformen “Leve hele livet” er hentet fra regjeringen.no.

Dame viser treningsøvelser

04.10.2021 | Inspirasjon

Dagrehabilitering med Berntsen i Malvik kommune

Les mer

Brukervennlige løsninger gir hverdagsmestring

04.10.2021 | Inspirasjon

Hverdagsmestring med Berntsen i Malvik kommune

Les mer

Mann får veiledning til å lage kaffe

04.10.2021 | Inspirasjon

Berntsen løser utfordringer og gir besparelser

Les mer